ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน


นายวุฒิภัทร  จูมโสดา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1นางกิ่งแก้ว  จรุงธนะกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนบุคลากรทางการศึกษา

นางยิ้มศรี  เมืองเหลือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายเสน่ห์  อ่องแช่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางจิราภรณ์  จันทร์ฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางอรัญญา  จิวะชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


น.ส.บุญยิ่ง เชี่ยวธัญกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำญงาน